Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony www zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

osiedle Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 8315105

e-mail: sekretariat@zlobek.dzierzoniow.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

Dokumenty zamieszczane na stronie: redaktor naszej strony cały czas pracuje nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową (zamieszczoną w prawym górnym rogu strony).

 • Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Powiększanie strony: Istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki.

 • Zrozumiałość i czytelność treści: Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

 • Opis alternatywny zdjęć: Na stronie są zamieszczane zdjęcia w formie kolaży, które są opisywane.

 • Stosowanie czytników stron: Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

 

Strona jest zabezpieczona przed kopiowaniem informacji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MAGDALENA BOCHENEK, adres e-mail: sekretariat@zlobek.dzierzoniow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748315105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku żłobka prowadzi główne wejście schodami " Wejście do administracji" znajdujące sie na półpiętrze dostępne dla osób z zewnątrz w godzinach od 6.30 do 16.30.

 • Budynek posiada dodatkowo odrębne wejścia dla dzieci i rodziców.

 • Do wejść prowadzą schody bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 • Do udzielania informacji przy wejściu głównym są oddelegowani pracownicy obsługi.

 • W pobliżu żłobka znajduje sie parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • Na teren żłobka można wejść osoba z psem asystującym z zachowaniem środków ostrożnosci ze wzglądu na charakter placówki.

 • W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza w języku migowym

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych.

Aplikacje mobilne: na terenie żłobka nie są używane aplikacje mobilne.

 

Data dodania: 2022-03-21 09:48:02
Data edycji: 2023-04-07 11:34:14
Ilość wyświetleń: 2520
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej