Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Karta usługi ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KARTA USŁUGI

OGÓLNOPOLSKA „KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

 1. Sposób załatwienia sprawy:

  1. Możliwość ubiegania się o otrzymanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”, będą miały rodziny wielodzietne tj.

 • rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 • rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu 
  co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • oraz spełniają warunki wynikające z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. są to osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych 
  lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 • małżonek rodzica;

 • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Wniosek: Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej - 
   wzór wniosku o przyznanie karty/wydanie duplikatu stanowi załącznik nr 1. Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku (oświadczenie zawarte jest we wniosku). Wnioski przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30, we wtorki do 16.30, w piątki do 15.00).

  2. Nabyte uprawnienia:

 • Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci ich, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 • Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 • Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 • Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez wskazany okres, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

 • uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 • w przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

  1. Karta wydawana jest członkom rodzin wielodzietnych w celu skorzystania z uprawnień, o których zostanie powiadomiona poprzez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, na której będą one zamieszczone oraz poprzez opublikowanie aktualnego wykazu uprawnień na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

2. Karta jest bezpłatna i jest wydawana:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18 roku życia;

 • dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;

 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

  1. O wydaniu karty członek rodziny wielodzietnej, który w imieniu swojej rodziny złożył wniosek zostanie powiadomiony pismem o przyznaniu karty. Odmowa wydania oraz stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie karty/wydanie duplikatu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

  2. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 •  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 •  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  1. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

  2. Wydanie karty następuje po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Karta wydawana jest w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie (pokój nr 13, I piętro). Odbioru kart dla rodziny wielodzietnej dokonuje członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i który oświadczy, że jest umocowany do odebrania karty dla członków swojej rodziny (oświadczenie zawarte jest we wniosku).

 

  1. Obowiązki członków rodziny wielodzietnej:

 • Członek rodziny wielodzietnej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu i w przypadku stwierdzenia utraty tych uprawnień przez Burmistrza w drodze decyzji administracyjnej, posiadacz karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu karty.

 • W przypadku osób, które kontynuują naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

  1. Ochrona danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przyznawania „Karty Dużej Rodziny” oraz wydawania duplikatu Karty jest Burmistrz Dzierżoniowa oraz minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku. Wnioskodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i może żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania albo ich usunięcia oraz kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Społecznej: Sylwia Głogowska-Trzeciak – Starszy Specjalista 
ds. polityki społecznej, I piętro - pokój 13, tel. 74 645 08 90, email: sglogowska@um.dzierzoniow.pl

 

 1. Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r.
   poz. 755).

  2. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 430).

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
   z 2013 r. poz. 267).

 1. Formularze wniosków:

Wnioskodawca może skorzystać ze wzoru wniosku, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Informacja - A (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki 
w godz. 7:30 – 16:30, w piątki w godz. 7:30 – 15:00);

lub ze strony: bip.um.dzierzoniow.pl w zakładce Menu: Karty usług, wnioski, druki

w folderze Oświata, pomoc społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa karta o nazwie: Ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny”.

Data dodania: 2018-05-07 09:29:34
Data edycji: 2022-04-23 13:08:46
Ilość wyświetleń: 677
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej