Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Karta usługi program Dzierżoniowska KDR

KARTA USŁUGI

PROGRAM „DZIERŻONIOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

 1. Sposób załatwienia sprawy:

  1. Możliwość ubiegania się o otrzymanie Karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” będą miały rodziny wielodzietne, które spełniają następujące warunki:

 1. to rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem w Dzierżoniowie;

 2. złożone z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych i faktycznych (opiekuna), jak również rodziny zastępcze lub rodziny dom dziecka, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, 
  gdy dziecko uczy się, studiuje albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

 3. rozliczające się z podatku dochodowego w Dzierżoniowie.

W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o kartę może ubiegać się wyłącznie rodzic min. trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

  1. Karta wydawana jest wszystkim członkom rodziny wielodzietnej w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania przez jej posiadaczy z przysługujących ulg i zwolnień oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

  2. Katalog ulg i zwolnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez uczestniczące w programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Gminą Miejską Dzierżoniów podany będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/ w Biuletynie Informacji Publicznej.

  3. W celu otrzymania karty przyznającej uprawnienia do oferowanych w ramach Programu ulg i zwolnień dla uprawnionych członków rodziny, przedstawiciel ustawowy tj. przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów składa wypełniony i podpisany wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty). Wnioski przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30,we wtorki do 16.30, w piątki do 15.00).

 1. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A.

  2. Do wniosku można dołączyć ksera n/w dokumentów:

 1. w przypadku rodzica/wnioskodawcy – dowód tożsamości,

 2. w przypadku ucznia/studenta – zaświadczenie z placówki edukacyjnej potwierdzające kontynuowanie nauki (jeżeli dotyczy),

 3. w przypadku rodziny zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu lub umowę 
  o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),

 4. w przypadku opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy),

 5. w przypadku rodzinnego domu dziecka – umowę o zorganizowaniu rodzinnego domu dziecka (jeżeli dotyczy),

 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,

 7. w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, również powyżej 18 roku życia – prawomocnego orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

  1. W razie wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia stosownych zaświadczeń lub dokumentów.

  2. Do przyznania uprawnień na podstawie karty w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, wymagane jest złożenie dwóch wniosków t.j.:

   1. Wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.

   2. Wniosek o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  1. W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży wyłącznie:

 1. wniosek o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” ustanowiony programem rządowym - zostaną przyznane karty dla członków rodziny wielodzietnej uprawniające tylko do ulg i zniżek ogólnopolskich,

 2. wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” – wniosek pozostanie bez rozpoznania.

  1. O przyznaniu uprawnień bądź o odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” dla wnioskodawcy i członków jego rodziny, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

  2. Karta przyznająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie (pokój nr 13, I piętro). Odbioru kart dla wszystkich członków rodziny dokonuje Wnioskodawca.

  3. Obowiązki:

 1. Użytkownik karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień do korzystania z karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem. Okolicznościami takimi są m.in. rezygnacja z kontynuowania nauki, usamodzielnienie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania itp.

 2. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie otrzymanej karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi karty. W przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione „partner programu” ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie celem wyjaśnienia.

 4. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty, użytkownik karty, lub w jego imieniu wnioskodawca, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

  1. Ochrona danych osobowych. Osoby wnioskujące o otrzymanie karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu oraz osoby pełnoletnie wskazane we wniosku zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz przedłożonych załącznikach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” jest Burmistrz Dzierżoniowa, 
   Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. Dane te będą umieszczane w bazie danych Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
   w zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie uprawnień w ramach Programu. Wnioskodawca i członkowie rodziny mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i mogą żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania albo ich usunięcia oraz kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorze.

 

 1. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” rozpatrywany jest łącznie z wnioskiem o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. Wnioski rozpatrywane będą w miarę możliwości niezwłocznie.

W razie wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia stosownych zaświadczeń lub dokumentów. O przyznaniu uprawnień bądź o odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” dla wnioskodawcy i członków jego rodziny, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Społecznej: Sylwia Głogowska-Trzeciak – Starszy Specjalista 
ds. polityki społecznej, I piętro - pokój 13, tel. 74 645 08 90, email: sglogowska@um.dzierzoniow.pl

 

 1. Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XLIX/324/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  2. Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę 
   Nr XLIX/324/14 w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  3. Zarządzenie Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie określenia Regulaminu korzystania 
   w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755).

 

 1. Formularze wniosków:

Wnioskodawca może skorzystać ze wzoru wniosku, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Informacja - A (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki 
w godz. 7:30 – 16:30, w piątki w godz. 7:30 – 15:00);

lub ze strony: bip.um.dzierzoniow.pl w zakładce Menu: Karty usług, wnioski, druki

w folderze Oświata, pomoc społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa karta o nazwie: Program„Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

 

Data dodania: 2018-05-07 09:34:03
Data edycji: 2018-05-07 09:34:51
Ilość wyświetleń: 197
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button