Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Karta usługi program Dzierżoniowska KDR

KARTA USŁUGI

PROGRAM „DZIERŻONIOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

 1. Sposób załatwienia sprawy:

  1. Możliwość ubiegania się o otrzymanie Karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” będą miały rodziny wielodzietne, które spełniają następujące warunki:

 1. to rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem w Dzierżoniowie;

 2. złożone z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych i faktycznych (opiekuna), jak również rodziny zastępcze lub rodziny dom dziecka, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, 
  gdy dziecko uczy się, studiuje albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

 3. rozliczające się z podatku dochodowego w Dzierżoniowie.

W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o kartę może ubiegać się wyłącznie rodzic min. trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

  1. Karta wydawana jest wszystkim członkom rodziny wielodzietnej w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania przez jej posiadaczy z przysługujących ulg i zwolnień oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

  2. Katalog ulg i zwolnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez uczestniczące w programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Gminą Miejską Dzierżoniów podany będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/ w Biuletynie Informacji Publicznej.

  3. W celu otrzymania karty przyznającej uprawnienia do oferowanych w ramach Programu ulg i zwolnień dla uprawnionych członków rodziny, przedstawiciel ustawowy tj. przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów składa wypełniony i podpisany wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty). Wnioski przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30,we wtorki do 16.30, w piątki do 15.00).

 1. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A.

  2. Do wniosku można dołączyć ksera n/w dokumentów:

 1. w przypadku rodzica/wnioskodawcy – dowód tożsamości,

 2. w przypadku ucznia/studenta – zaświadczenie z placówki edukacyjnej potwierdzające kontynuowanie nauki (jeżeli dotyczy),

 3. w przypadku rodziny zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu lub umowę 
  o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),

 4. w przypadku opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy),

 5. w przypadku rodzinnego domu dziecka – umowę o zorganizowaniu rodzinnego domu dziecka (jeżeli dotyczy),

 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,

 7. w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, również powyżej 18 roku życia – prawomocnego orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

  1. W razie wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia stosownych zaświadczeń lub dokumentów.

  2. Do przyznania uprawnień na podstawie karty w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, wymagane jest złożenie dwóch wniosków t.j.:

   1. Wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.

   2. Wniosek o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  1. W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży wyłącznie:

 1. wniosek o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” ustanowiony programem rządowym - zostaną przyznane karty dla członków rodziny wielodzietnej uprawniające tylko do ulg i zniżek ogólnopolskich,

 2. wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” – wniosek pozostanie bez rozpoznania.

  1. O przyznaniu uprawnień bądź o odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” dla wnioskodawcy i członków jego rodziny, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

  2. Karta przyznająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie (pokój nr 13, I piętro). Odbioru kart dla wszystkich członków rodziny dokonuje Wnioskodawca.

  3. Obowiązki:

 1. Użytkownik karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień do korzystania z karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem. Okolicznościami takimi są m.in. rezygnacja z kontynuowania nauki, usamodzielnienie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania itp.

 2. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie otrzymanej karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi karty. W przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione „partner programu” ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie celem wyjaśnienia.

 4. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty, użytkownik karty, lub w jego imieniu wnioskodawca, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

  1. Ochrona danych osobowych. Osoby wnioskujące o otrzymanie karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu oraz osoby pełnoletnie wskazane we wniosku zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz przedłożonych załącznikach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” jest Burmistrz Dzierżoniowa, 
   Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. Dane te będą umieszczane w bazie danych Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
   w zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie uprawnień w ramach Programu. Wnioskodawca i członkowie rodziny mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i mogą żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania albo ich usunięcia oraz kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorze.

 

 1. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” rozpatrywany jest łącznie z wnioskiem o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. Wnioski rozpatrywane będą w miarę możliwości niezwłocznie.

W razie wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia stosownych zaświadczeń lub dokumentów. O przyznaniu uprawnień bądź o odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” dla wnioskodawcy i członków jego rodziny, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Społecznej: Sylwia Głogowska-Trzeciak – Starszy Specjalista 
ds. polityki społecznej, I piętro - pokój 13, tel. 74 645 08 90, email: sglogowska@um.dzierzoniow.pl

 

 1. Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XLIX/324/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  2. Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę 
   Nr XLIX/324/14 w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  3. Zarządzenie Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie określenia Regulaminu korzystania 
   w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755).

 

 1. Formularze wniosków:

Wnioskodawca może skorzystać ze wzoru wniosku, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Informacja - A (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki 
w godz. 7:30 – 16:30, w piątki w godz. 7:30 – 15:00);

lub ze strony: bip.um.dzierzoniow.pl w zakładce Menu: Karty usług, wnioski, druki

w folderze Oświata, pomoc społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa karta o nazwie: Program„Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

 

Data dodania: 2018-05-07 09:34:03
Data edycji: 2022-04-23 13:09:09
Ilość wyświetleń: 843
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej