Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – POMOC KUCHENNA

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Zadanie pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy kuchennej jest :

 1. Zapewnienie posiłków o najwyższej jakości.
 2. Obróbka wstępna produktów – obieranie, krojenie, płukanie itp.
 3. Pomoc i przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi GMP, GHP oraz systemem HACCP.
 4. Dbanie o higienę przygotowania potraw.
 5. Pomoc przy wydawaniu potraw w godzinach ustalonych zgodnie z rozkładem dnia- porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami.
 6. Utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń kuchennych i gospodarczych oraz urządzeń i naczyń kuchennych.
 7. Współpraca z intendentem w oparciu o przygotowane przez niego jadłospisy.

 

 1. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

                  Wymagania konieczne:

                         Wykształcenie : podstawowe

Wymagania pożądane:

 • umiejętności kulinarne,
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność racjonalnego planowania czasu pracy

 

 • Cechy osobowości:
 • uczciwość,
 • lojalność,
 • kreatywność
 • sumienność
 • systematyczność
 • punktualność
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Czas pracy równoważny
 3. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
 1. Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

        Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 • Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko –pomoc kuchenna”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2019 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które , spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w październiku 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Dyrektor Żłobka

  Iwona Życińska

 

 

 

 

Data dodania: 2019-11-12 08:49:06
Data edycji: 2019-11-12 08:50:10
Ilość wyświetleń: 183
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button