Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nabór na wolne stanowisko

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – OPIEKUN

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 

 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,
 • wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych psychospołecznych dzieci,
 • wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie). Utrwalanie przy okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie.
 • Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków.
 • Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach sfer rozwojowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem miesięcznym w rozbiciu na tygodnie.
 • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 • Organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 • Zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 • Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci, zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci. W razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy.
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekunka natychmiast zawiadamia rodzica o pogorszonym stanie zdrowia.
 • W sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.
 • Zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
 1. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

                  Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 • ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2)średnie lub średnie branżowe oraz:

a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.3 pkt 2 lit.a nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

Wymagania pożądane:

 • zdolności plastyczne i muzyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność racjonalnego planowania czasu pracy
 • umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętności organizacyjne

 

 • Cechy osobowości:
 • odpowiedzialność,
 • lojalność,
 • kreatywność
 • sumienność
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Czas pracy równoważny
 3. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
 1. Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

        Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 • Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko -opiekun”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2019 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które , spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie we wrześniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                                                                                                                   Iwona Życińska

 

 

                                                                                                                                                          

Klauzula informacyjna

w przypadku zbierania danych osobowych  od osoby, której dane dotyczą

art. 13 RODO

 

Administrator Danych

 

Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie reprezentowany przez Dyrektor Żłobka Miejskiego os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 51 05. dyrektor@zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt:  Żłobek Miejski Nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów,

e-mail: inspektor@zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wyłonienia kandydata na stanowisko objęte naborem

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie:

1)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r poz. 1040)

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art.9 ust.1 RODO

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

3. prawo ograniczenia przetwarzania.

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych o których mowa w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko objęte naborem. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkowć będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie

 

             Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

 

 

                                                                                …......................................................        

                                                                                     (czytelny podpis )

 

 

 

                                                         

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACJI

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naborze na stanowisko opiekun przez  Żłobek Miejski nr 1 w Dzierżoniowie z siedzibą os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów , w celu wyłonienia kandydata na stanowisko objęte naborem. Zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

….………………………...

    data i czytelny podpis

                                                                                                                                                    c

 

Data dodania: 2019-09-23 17:06:00
Data edycji: 2019-10-04 14:34:06
Ilość wyświetleń: 427
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button