Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nabór na wolne stanowisko-opiekun

 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – OPIEKUN

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 

 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,
 • wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych psychospołecznych dzieci,
 • wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie). Utrwalanie przy okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie.
 • Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków.
 • Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach sfer rozwojowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem miesięcznym w rozbiciu na tygodnie.
 • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 • Organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 • Zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 • Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci, zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci. W razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy.
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekunka natychmiast zawiadamia rodzica o pogorszonym stanie zdrowia.
 • W sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.
 • Zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
 1. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

                  Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 • ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2)średnie lub średnie branżowe oraz:

a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.3 pkt 2 lit.a nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

Wymagania pożądane:

 • zdolności plastyczne i muzyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność racjonalnego planowania czasu pracy
 • umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętności organizacyjne

 

 • Cechy osobowości:
 • odpowiedzialność,
 • lojalność,
 • kreatywność
 • sumienność
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Czas pracy równoważny
 3. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
 1. Umowa o pracę na zastępstwo

        Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 • Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko -opiekun”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                                                                                                                   Iwona Życińska

 

 

 

 

Data dodania: 2020-08-03 16:28:09
Data edycji: 2020-08-03 16:28:41
Ilość wyświetleń: 868
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej